Inspecció tècnica d'edificis ITE

La ITE és la inspecció obligatòria regulada pel DECRET 187/2010, de 23 de novembre, que estableix la necessitat d’efectuar controls periòdics als edificis, amb la finalitat de conservar i rehabilitar els immobles existents.
Amb la Inspecció tècnica del Edifici el propietari o la comunitat de propietaris de l’edifici podrà demanar el certificat d’aptitud que emet l’administració competent sobre la base de l’informe de la ITE presentat i de les comprovacions que la inspecció pugui realitzar, en virtut del qual es qualifica la idoneïtat de l’edifici per a l’ús d’habitatge.
D’altre banda, la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, regula l’Informe d’Avaluació dels Edificis (IAE) que a més de la informació d’Avaluació tècnica de l’estat de conservació de l’edifici (compresa a la ITE), inclou un Informe d’accessibilitat i possibles millores i la Certificació energètica de l’edifici.
La ITE és per tant, un document vàlid, però a efectes de subvencions, s’haurà de complementar amb el Certificat energètic de l’edifici i l’informe d’accessibilitat.
L’IAE serà obligatori per edificis de tipologia residencial d’habitatge col·lectiu que ja tinguessin més de 50 anys el 28 de juny del 2013 (data d’entrada en vigor de la Llei), en el termini màxim de 5 anys. És a dir, hauran de comptar amb l’IAE abans del 28 juny 2018. Per tant, abans d’aquesta data s’haurà de completar aquesta ITE amb el Certificat energètic de l’edifici i l’informe d’accessibilitat.

L’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IAE, o IEE en castellà) és un document en el qual s’acredita l’estat de conservació de l’edifici, amb el compliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal , i amb el grau de la seva eficiència energètica. La normativa que regula l’IAE és la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes. Aquesta llei obliga els propietaris d’immobles situats en edificis d’habitatge que tinguin una antiguitat superior als 50 anys a tenir l’Informe d’Avaluació de l’Edifici, així com als propietaris de qualsevol edifici, amb independència de la seva antiguitat, quan pretenguin sol·licitar ajuts públics per a realitzar obres de conservació, d’accessibilitat universal o eficiència energètica, i sempre amb anterioritat a la formalització de la petició de la corresponent ajuda. La llei dona un termini de 5 anys per a per al compliment del tràmit. El edificis que abans de l’entrada en vigor d’aquesta Lley, ja tinguin realitzada una ITE o Inspecció Tècnica d’Edificis que va regular el Decret 187/2010, hauran de completar-la amb els aspectes que contempli l’IAE i no estiguin recollits a la ITE. Aquests aspectes són els referents a l’acompliment de la normativa vigent sobre accessibilitat universal i el grau d’eficiència energètica de l’edifici Sol·licitud de més informació