Certificats i cèdules d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat és el document que acredita que un habitatge reuneix les condicions tècniques d’habitabilitat i que és apte per ser destinat a la residència de les persones. Aquestes condicions estan descrites a la normativa vigent i regulen les superfícies, les alçades, les condicions higienico-sanitàries, les ventilacions, les condicions dels subministres d’aigua, de gas, d’electricitat… La cèdula és necessària per a la venda o lloguer de l’habitatge, i per contractar els subministres de llum, gas, electricitat i telecomunicacions. Té una validesa de 15 anys. Per fer la sol·licitud d’una cèdula s’ha d’adjuntar un Certificat d’habitabilitat que l’ha d’emetre un tècnic que s’encarregui de certificar l’habitabilitat de l’habitatge segons la normativa vigent, amb el visat corresponent del col·legi professional. Podeu demanar preus del Certificat i la Cèdula en aquesta adreça. Heu d’indicar la població a on es troba l’habitatge:infoedilar[arroba]edilar.net